Konsulting w zakresie ochrony środowiska

Oferujemy Klientom nasze kilkunastoletnie doświadczenie (poparte pozyskaniem ponad 100 decyzji) w opracowywaniu specjalistycznej dokumentacji w zakresie ochrony środowiska niezbędnej do pozyskania pozwoleń wymaganych prawem. 

 

Opracowujemy wnioski o pozyskanie pozwoleń sektorowych w obszarze:

• emisji, wprowadzania gazów i pyłów do powietrza (regulujących działalność firm polegającą m. in. na nanoszeniu powłok lakierniczych, spawaniu, powlekaniu metali w technologii KTL, galwanizowaniu, malowaniu, spalaniu);

• gospodarki odpadami (regulujących działalność firm polegająca m. in. na wytwarzaniu odpadów, zbieraniu odpadów, przetwarzania odpadów, produkcji paliwa alternatywnego RDF, przetwarzaniu polegającym na odzysku odpadów, produkcji regranulatu z tworzyw sztucznych, odzyskiwaniu metali z odpadów, pirolizy i zgazowywania odpadów, rekultywacji terenów niekorzystnie przekształconych);

• gospodarki wodno-ściekowej (pozwoleń wodnoprawnych regulujących działalność firm polegającą m. in. na wprowadzaniu podczyszczonych ścieków przemysłowych do kanalizacji, wprowadzeniu podczyszczonych ścieków do wód lub do ziemi, budowie urządzeń wodnych, studni, stawów, mnichów, pobór wód powierzchniowych, pobór wód podziemnych podziemnych).

Przygotowujemy wnioski o uzyskanie pozwoleń zintegrowanych lub o zmianę pozwolenia zintegrowanego w przypadku istotnych zmian w funkcjonującej instalacji.

Opracowujemy dokumentację niezbędną do pozyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia:

• konsultujemy wybór najkorzystniejszej lokalizacji dla planowanego przedsięwzięcia;

•     opracowujemy karty informacyjne planowanych przedsięwzięć;

• przygotowujemy raporty oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć w przypadku nałożenia lub obligatoryjnego obowiązku oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia;

•   realizujemy inwentaryzacje przyrodnicze, monitoring przyrodniczy w zakresie oceny oddziaływania na środowisko;

Na podstawie danych uzyskanych od Klienta:

• wprowadzamy raporty do KOBiZE,

• przygotowujemy i przedkładamy raporty do Urzędu Marszałkowskiego w zakresie naliczenia opłat za korzystanie ze środowiska,

• przedkładamy zestawienia o ilościach wytworzonych odpadów i sposobach gospodarowania tymi odpadami.